UKPROedits นำเสนอบริการในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับองค์กรและบุคคล อันเป็นที่ยอมรับว่าได้ช่วยในการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้น

นอกเหนือจากนี้ เรายังมีบริการอบรมเรื่องคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) พร้อมกันนี้ ทางบริษัททั้งยังได้จัดจำหน่ายหนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะต่างๆ เพื่อความเป็นเอกภาพเฉพาะตัวของอีกด้วย หนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) ที่ทางบริษัทได้จัดจำหน่ายดังกล่าวนั้น ได้รวมเอาเนื้อหาสำคัญต่างๆ อันเป็นแนวทางในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการออกเอกสารโต้ตอบทางธุรกิจขององค์กรของท่านให้มีความเป็นเอกภาพ ลักษณะการใช้ภาษาอันสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ทาง UKPROedits เรามีความยินดีที่จะให้บริการจัดอบรมให้กับองค์กรของท่าน เพื่อแสดงให้บุคลากรในทีมงานของท่านได้เห็นและได้เรียนรู้วิธีการในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการใช้หนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) ดังกล่าว นอกจากนี้ หนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) ของเรายังเอื้อประโยชน์ด้านความรู้และเคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่จำเป็นแก่ทางบุคลากรของท่านอีกด้วย

แม้ว่าบางองค์กรจะมีความเชื่อว่าบุคลากรที่มีอยู่ของตนไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมดังกล่าว อีกทั้งยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยหนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) หากทว่า ทางองค์กรต่างๆ ควรจะตั้งข้อสังเกตว่าแนวโน้มการเขียนทางธุรกิจนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีตัวแปรด้านความแตกต่างระหว่างประเทศและวัฒนธรรมต่างๆอีกด้วย  ดังนั้นเพื่อความมั่นใจได้ว่ามาตรฐานภาษาอังกฤษและรูปแบบการเขียนของบุคลากรในองค์กรของท่านนั้น เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ก็จะรับประกันได้ว่าทุกการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและค่านิยมขององค์กร

ลูกค้าต่างประเทศและองค์กรต่างๆ กำลังมุ่งไปสู่วิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษสมัยใหม่มากขึ้น โดยอาศัยภาษาอังกฤษที่เรียบง่ายในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบการเขียน มากกว่ารูปแบบการเขียนและคำศัพท์เดิมๆ ที่ล้าสมัย เป็นต้นว่าคำศัพท์อันซับซ้อนต่างๆที่ถูกใช้อยู่เสมอในแวดวงทนายความเป็นต้น ภาษาแบบนักกฎหมายที่คลุมเครือซับซ้อนจะได้รับความสนใจน้อยลงและในขณะเดียวกันก็ได้รับการแทนที่ด้วยการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและโครงสร้างประโยคที่กระชับ

สรุปโดยรวมแล้ว ลูกค้าต่างประเทศทั่วโลกนั้นมีความต้องการเอกสารและจดหมายโต้ตอบที่กระชับได้ใจความ อ่านเข้าใจง่าย และไม่ได้พวกเขาต้องเสียเวลามาเปิดพจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์ในแทบทุกประโยค ดังนั้น ทุกองค์กรควรจะมีพันธะกิจต่อกันในการต้องตอบสนองความต้องการดังกล่าวนั้น มิเช่นนั้นองค์กรดังกล่าวอาจอยู่ในสภาวะเสี่ยงในการสูญเสียกลุ่มลูกค้าที่มีคุณค่านั้นๆให้กับองค์กรอื่นที่ทันสมัยกว่า และมีความคิดก้าวหน้ากว่าตน

เหตุผลที่หนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) มีค่าสำหรับทุกองค์กร

หนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) เพิ่มมูลค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร:

  • ประหยัดเวลา – โดยการตั้งค่ารูปแบบจดหมายและลักษณะสไตล์ที่ต้องการขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านประหยัดเวลา โดยที่ทางองค์กรได้จัดเตรียมคำตอบได้อย่างฉับพลันต่อคำถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและสำนวนต่างๆที่อาจมีขึ้นในขณะที่บุคลากรประจำองค์กรของตนได้พบในระหว่างการร่างจดหมายโต้ตอบต่างๆ
  • ช่วยประหยัดเงิน – โดยการย่นระยะเวลาที่ใช้ในการเขียนและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ร่างไว้ ช่วยให้บุคลากรใช้เวลาในการทำงานของพวกเขาอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มผลผลิตของงานมากขึ้นนอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร และช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านได้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการออกเอกสารโต้ตอบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางองค์กรของท่านอีกด้วย
  • รักษาความสอดคล้องระดับสูง – โดยสรุปก็คือการแนะนำหนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE)  เป็นคู่มืออันล้ำค่าที่จะช่วยในการส่งเสริมรูปแบบความเป็นเอกภาพให้กับทั้งองค์กรของท่าน และทำให้มั่นใจในรูปแบบสไตล์การเขียนที่สอดคล้องกันของทางองค์กรของท่าน
  • มั่นใจได้ถึงมาตรฐานขั้นสูงของความเป็นมืออาชีพ - หนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) สามารถรองรับองค์กรของท่าน ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตน โดยการให้ความช่วยเหลือบุคลากรของท่านในการกำหนดรูปแบบที่จะช่วยให้พวกเขาได้ผลิตเอกสารต่างๆที่มีคุณภาพสูงระดับมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบรนด์และคุณค่าทางจริยธรรมของ องค์กรได้อย่างเต็มที่

การเขียนหนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) ต้นแบบสำหรับองค์กรหนึ่งๆ เป็นงานที่ยากและใช้เวลานานอย่างเหลือเชื่อ นั่นคือเหตุผลที่องค์กรหลายๆแห่งได้มอบความไว้วางใจทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆเช่นบริษัทของเรา ในการร่างหนังสือคู่มือสไตล์ไกด์ (STYLE GUIDE) และให้ความรู้แก่บุคลากรของตน

ไม่ว่าสไตล์ขององค์กรของท่านจะเป็นในรูปแบบใด หรือว่าท่านจะใช้ภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักรหรือแบบสหรัฐอเมริกา ทาง UKPROedits ยินดีที่จะทำงานร่วมมือช่วยเหลือองค์กรของท่าน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารให้กับระบบการโต้ตอบจดหมายในองค์กรของท่าน